آشنایی با دوره های آموزش امنیت

 

آشنایی با دوره آموزشی امنیت

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده:

*****

 

آشنایی با دوره آموزشی امنیت

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده: