نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Web Design Pack172پنج شنبه14:30-20:3098/02/19نامشخصدارد تومان۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان۲,۱۹۹,۶۰۰
PHP & MySQL Web Development60شنبه،دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3098/02/11نامشخصدارد تومان۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱,۰۷۱,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه08:30-14:3098/02/06نامشخصدارد تومان۷۷۵,۰۰۰ تومان۶۹۷,۵۰۰
Web Design Pack172شنبه،دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3098/02/11نامشخصدارد تومان۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان۲,۱۹۹,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3098/02/07نامشخصدارد تومان۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70جمعه14:30-20:3098/02/13نامشخصدارد تومان۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان۱,۰۹۳,۵۰۰
Xamarin mobile development for Android50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۹,۲۰۰
Developing IOS apps with Swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30پنجشنبه14:30-19:3098/02/19نامشخصدارد تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰
+Network30یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3098/02/08نامشخصدارد تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه08:30-14:3098/02/20نامشخصدارد تومان۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۴۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعه08:30-14:3098/03/20نامشخصدارد تومان۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۱۲,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۹۲۴,۰۰۰ تومان۸۳۱,۶۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان۹۲۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNA66شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3098/02/11نامشخصدارد تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
تلفیقی Word+Excle50یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه17:30-20:3098/02/19نامشخصدارد تومان۴۰۸,۰۰۰ تومان۳۶۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه17:30-20:3098/02/19نامشخصدارد تومان۸۰۸,۰۰۰ تومان۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131جمعه08:30-14:3098/02/20نامشخصدارد تومان۸۰۸,۰۰۰ تومان۷۲۷,۲۰۰
Excel پیشرفته24پنج شنبه14:30-20:3098/02/22نامشخصدارد تومان۲۲۵,۰۰۰ تومان۲۰۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60جمعه14:30-20:3098/02/13نامشخصدارد تومان۷۲۴,۰۰۰ تومان۶۵۱,۶۰۰
SQL Server Database Development60جمعه14:30-20:3098/02/20نامشخصدارد تومان۹۳۵,۰۰۰ تومان۸۴۱,۵۰۰
C#Windows Applications50جمعه14:30-20:3098/02/13نامشخصدارد تومان۸۵۱,۰۰۰ تومان۷۶۵,۹۰۰
Microsoft ASP.Net MVC50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
programming with python60جمعه14:30-20:3098/02/13نامشخصدارد تومان۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MTCNA26جمعه08:30-14:3098/02/20نامشخصدارد تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف تاریخ شروع مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I64جمعه08:30-14:30عرفان طیبیدارد98/02/13 تومان۷۴۰,۰۰۰ تومان۶۶۶,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 264جمعه08:30-14:30مهران محمدزادهدارد98/03/24 تومان۷۴۹,۰۰۰ تومان۶۷۴,۱۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 264پنج شنبه14:30-20:30عرفان طیبیدارد98/02/26 تومان۷۶۶,۰۰۰ تومان۶۸۹,۴۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I64جمعه08:30-14:30مهران محمدزادهدارد98/02/13 تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان۶۴۳,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
دوره جامع و تخصصی نرم افزار Civil 3D70پنج شنبه14:30-20:3098/02/12نامشخصدارد تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3098/03/18نامشخصدارد تومان۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان۲,۰۱۶,۰۰۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی60پنج شنبه14:30-20:3098/03/30نامشخصدارد تومان۸۵۳,۰۰۰ تومان۷۶۷,۷۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106پنجشنبه و جمعه14:30-17:3098/02/19مصطفی خرادپوردارد تومان۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان۱,۷۲۹,۸۰۰
MS Project60پنجشنبه و جمعه14:30-17:3098/02/19مصطفی خرادپوردارد تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰
MS Project60یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:3098/03/19مصطفی خرادپوردارد تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:3098/03/19مصطفی خرادپوردارد تومان۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان۱,۷۲۹,۸۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39پنج شنبه14:30-17:3098/02/19نامشخصدارد تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:3098/03/19نامشخصدارد تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری روز تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS پیشرفته2517:30-20:30یکشنبه ، سه شنبه98/02/08نامشخصدارد تومان۵۴۰,۰۰۰ تومان۴۸۶,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری ویژه ی بازار کار180 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 تا 20:3098/2/4 محمد صادق شایسته فردارد تومان۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری ویژه ی بازار کار180 پنجشنبه 14:30 تا 20:30 98/3/2نامشخصدارد تومان۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل) 70جمعه 14:30 تا 19:30 98/2/13نامشخصدارد تومان۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱,۲۸۷,۰۰۰
کارگاه حقوق و دستمزد 8جمعه 08:30 تا 16:30 98/2/13نامشخصدارد تومان۲۳۴,۰۰۰ تومان۲۱۰,۶۰۰
کارگاه تهیه صورت های مالی اساسی 18جمعه 8:30 تا 14:30 98/2/13نامشخصدارد تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان۶۴۳,۵۰۰
کارگاه تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 10جمعه 14:30 تا 17:30 98/2/13نامشخصدارد تومان۳۷۴,۰۰۰ تومان۳۳۶,۶۰۰
کارگاه اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی 24جمعه17:30 تا 20:30 98/2/13نامشخصدارد تومان۹۰۸,۰۰۰ تومان۸۱۷,۲۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
کارگاه اصول و فنون مدیریت و سرپرستی8پنج شنبه10:00 تا 18:0098/02/26داردنامشخص تومان۳۰۵,۰۰۰ تومان۲۷۴,۵۰۰
دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال50پنج شنبه14:00 تا 19:0098/02/26داردنامشخص تومان۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان۱,۶۷۸,۵۰۰
بیتکوین و سرمایه گذاری در بازارهای مجازی32پنج شنبه08:30-14:3098/02/26داردنامشخص تومان۹۶۳,۰۰۰ تومان۸۶۶,۷۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
ساخت تیزرهای تبلیغاتی186جمعه14:30-20:3098/02/20فرهاد فرجیدارد تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴,۸۶۰,۰۰۰
فتوشاپ در انیمیشن20یکشنبه و سه شنبه16:00-20:00اردیبهشت 98علیرضا مسکوکیدارد تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰
تکنیک های مدل سازی و نورپردازی در مایا120یکشنبه و سه شنبه16:00-20:0098/02/29علیرضا مسکوکیدارد تومان۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان۱,۷۸۶,۵۰۰
عکاسی دیجیتال110پنج شنبه09:00-14:0098/02/19فرهاد فرجیدارد تومان۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۹۷۵,۵۰۰
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه09:00-14:0098/02/15شهریار مکیدارد تومان۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱,۸۹۵,۰۰۰
افترافکتز78شنبه،دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3098/02/07علیرضا مسکوکیدارد تومان۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان۱,۶۳۳,۵۰۰
پریمیر48پنج شنبه14:30-19:3098/02/19علیرضا مسکوکیدارد تومان۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان۹۴۰,۵۰۰
Edius36چهارشنبه14:30-17:3098/02/25فرهاد فرجیدارد تومان۸۶۱,۰۰۰ تومان۷۷۴,۹۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف تاریخ شروع مبلغ
نرم افزار Illustrator40شنبه و دوشنبه17:30-20:30علی خسرویدارد98/02/21 تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:30علی خسرویدارد98/03/19 تومان۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰
نرم افزار Corel Draw30جمعه08:30-14:30محسن معدنیدارد98/02/20 تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه دوشنبه چهارشنبه08:30-14:30علی خسرویدارد98/02/15 تومان۸۶۰,۰۰۰ تومان۶۸۸,۰۰۰
نرم افزار Corel Draw30چهارشنبه09:00-14:00نامشخصدارد98/03/22 تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40شنبه و دوشنبه17:30-20:30علی خسرویدارد98/02/21 تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹۵,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه و دوشنبه17:30-20:30نامشخصدارد98/02/30 تومان۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه17:30-20:30علی خسرویدارد98/02/18 تومان۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60پنج شنبه08:30-14:30نامشخصدارد98/02/19 تومان۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40یکشنبه ، سه شنبه08:30-13:30احسان سجادیدارد98/02/15 تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۴۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح مقدماتی)138پنج شنبه و جمعه08:30-14:3098/02/26نامشخصدارد تومان۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان۲,۰۱۲,۴۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3098/02/19نامشخصدارد تومان۲,۸۶۲,۰۰۰ تومان۲,۵۷۵,۸۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
فتوشاپ برای معماری30دوشنبه16:30-20:3098/2/16دارد تومان۶۸۷,۰۰۰ تومان۶۱۸,۳۰۰
اتوکد دوبعدی60جمعه14:30-20:3098/02/20دارد تومان۸۲۲,۰۰۰ تومان۷۳۹,۸۰۰
اتوکد دوبعدی60یکشنبه ، سه شنبه9:30تا14:3098/3/6دارد تومان۸۲۲,۰۰۰ تومان۶۵۷,۶۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130شنبه دوشنبه چهارشنبه14:30 تا 10:3098/3/6دارد تومان۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان۱,۵۸۰,۰۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130جمعه14:30-20:3098/02/20دارد تومان۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان۱,۷۷۷,۵۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:3098/2/17دارد تومان۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان۱,۷۷۵,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60پنج شنبه08:30-14:3098/2/17دارد تومان۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60جمعه14:30-20:3098/02/20دارد تومان۸۴۰,۰۰۰ تومان۷۵۶,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف مبلغ
مدیریت کافی شاپ (فشرده)یک هفتهشنبه تا پنجشنبه14:30 تا 10:30نامشخصدارد تومان۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳,۰۳۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنج شنبه10:00-16:00نامشخصدارد تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۲۵۰,۰۰۰
باریستایک هفتهشنبه تا پنجشنبه10:00-16:00نامشخصدارد تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه و سه شنبه10:00-16:00نامشخصدارد تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه16:30 تا 20:30نامشخصدارد تومان۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳,۰۳۵,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه16:30 تا 20:30حیدری فردارد تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنج شنبه10:00-16:00آقاسیدارد تومان۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۲۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتیک ماه و نیمپنج شنبه14:30 تا 10:30نامشخصدارد تومان۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۲,۵۷۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سردیک ماه و نیمچهارشنبه16:30 تا 20:30نامشخصدارد تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه14:30 تا 10:30نامشخصدارد تومان۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
Now go add some variable products!

نام دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف تاریخ شروع مبلغ
IELTS speaking & writingجمعه14:30-20:30نامشخصدارد98/02/20 تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان۵۵۰,۸۰۰
IELTS Listening & Readingپنج شنبه16:00-13:00نامشخصدارد98/02/12 تومان۶۱۲,۰۰۰ تومان۵۵۰,۸۰۰
آمادگی آزمون آیلتسدوشنبه و چهارشنبه17:30-20:30نامشخصدارد98/02/18 تومان۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان۱,۰۰۴,۴۰۰
انگلیسی در تجارت و بازرگانی (مقدماتی )دوشنبه ها17:30-20:30نامشخصدارد تومان۵۲۲,۰۰۰ تومان۴۱۷,۶۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تاریخ شروع تخفیف مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192پنج شنبه14:30-19:30نامشخص98/02/26دارد تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۱۰,۰۰۰
طراحی لباس پیشرفته177جمعه9:00 تا 14:00نامشخصتیر98دارد تومان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته(مولاژ)84پنج شنبه14:30-19:30نامشخصاردیبهشت 98دارد تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته(مولاژ)84شنبه15:00 تا 20:00مینا داساراردیبهشت 98دارد تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84چهارشنبه9:00 تا 14:00ناهید لشگری98/02/11دارد تومان۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۰,۰۰۰