نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Web Design Pack172جمعه14:30-20:3097/12/10نامشخصدارد تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۲,۱۱۵,۰۰۰
Web Design Pack172یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3097/12/03نامشخصدارد تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۲,۱۱۵,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60یکشنبه و سه شنبه17:30-20:3097/12/05نامشخصدارد تومان۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹۳۶,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60جمعه08:30-14:3097/12/24نامشخصدارد تومان۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹۳۶,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه08:30-14:3097/12/10نامشخصدارد تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان۶۴۳,۵۰۰
کمپ فشرده SEO30شنبه تا چهارشنبه8:30-16:0097/12/8نامشخصدارد تومان۵۵۵,۰۰۰ تومان۴۴۴,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30جمعه08:30-14:3097/12/03نامشخصدارد تومان۵۵۵,۰۰۰ تومان۴۹۹,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3097/11/27نامشخصدارد تومان۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰
Android Pack70نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان۹۲۷,۰۰۰
Xamarin mobile development for Android50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان۹۷۲,۰۰۰
Developing IOS apps with Swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30یکشنبه و سه شنبه14:30-17:3097/12/14نامشخصدارد تومان۳۲۵,۰۰۰ تومان۲۹۲,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۸۹۵,۰۰۰ تومان۸۰۵,۵۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۹۳۰,۰۰۰ تومان۸۳۷,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۸۲۵,۰۰۰ تومان۷۴۲,۵۰۰
MCSA pack 2016230جمعه08:30-14:3097/11/26نامشخصدارد تومان۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲,۹۷۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعه08:30-14:3097/11/26نامشخصدارد تومان۶۱۵,۰۰۰ تومان۵۵۳,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNA66جمعه14:30-20:3097/11/26نامشخصدارد تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹۸۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Excel پیشرفته24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان۱۸۴,۵۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131جمعه14:30-20:3097/12/17نامشخصدارد تومان۷۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۱,۵۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه دوشنبه چهارشنبه08:30-14:3097/12/15نامشخصدارد تومان۷۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۱,۵۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3097/12/15نامشخصدارد تومان۷۳۵,۰۰۰ تومان۶۶۱,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Windows Applications50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۷۴۰,۰۰۰ تومان۶۶۶,۰۰۰
C#Programming60جمعه14:30-20:3097/12/10نامشخصدارد تومان۶۹۰,۰۰۰ تومان۶۲۱,۰۰۰
SQL Server Database Development60جمعهنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۸۳۵,۰۰۰ تومان۷۵۱,۵۰۰
web client development30نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۳۹۵,۰۰۰ تومان۳۵۵,۵۰۰
Microsoft ASP.Net MVC50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان۸۷۰,۰۰۰ تومان۷۸۳,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
programming with python60جمعه14:30-20:3097/12/10نامشخصدارد تومان۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۷۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MTCNA26جمعه08:30-14:3097/12/24نامشخصدارد تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۵۶۷,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف تاریخ شروع مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I64جمعه08:30-14:30عرفان طیبیدارد97/12/17 تومان۷۴۰,۰۰۰ تومان۶۶۶,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 264یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:30مهران محمدزادهدارد97/12/21 تومان۶۷۰,۰۰۰ تومان۶۰۳,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 264پنج شنبه14:30-20:30عرفان طیبیدارد97/12/23 تومان۷۸۵,۰۰۰ تومان۷۰۶,۵۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I64جمعه08:30-14:30مهران محمدزادهدارد97/12/17 تومان۷۱۵,۰۰۰ تومان۶۴۳,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
دوره جامع و تخصصی نرم افزار Civil 3D70پنج شنبه14:30-20:3097/12/16نامشخصدارد تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:3097/11/28نامشخصدارد تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۵,۰۰۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی60پنج شنبه14:30-20:3097/11/25نامشخصدارد تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان۷۱۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106پنجشنبه و جمعه14:30-17:3097/12/16مصطفی خرادپوردارد تومان۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۲,۰۰۰
MS Project60پنجشنبه و جمعه14:30-17:3097/12/16مصطفی خرادپوردارد تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰
MS Project60یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:3097/12/21مصطفی خرادپوردارد تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:3097/12/21مصطفی خرادپوردارد تومان۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان۱,۶۰۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39پنج شنبه14:30-17:3097/12/16نامشخصدارد تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:3097/12/21نامشخصدارد تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری روز تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی3009:00-14:00شنبه97/12/11نامشخصدارد تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰
نرم افزار Arc GIS پیشرفته2509:00-14:00پنجشنبه97/11/25نامشخصدارد تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
حسابداری ویژه ی بازار کار180 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 تا 20:30 97/12/15 محمد صادق شایسته فردارد تومان۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۵۰,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل) 70جمعه 14:30 تا 19:30 97/12/03نامشخصدارد تومان۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰
کارگاه حقوق و دستمزد 8جمعه 08:30 تا 16:30 97/12/17نامشخصدارد تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۶۲,۰۰۰
کارگاه تهیه صورت های مالی اساسی 18جمعه 8:30 تا 14:30 97/12/17نامشخصدارد تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰
کارگاه تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 10جمعه 14:30 تا 17:30 97/12/17نامشخصدارد تومان۳۴۰,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰
کارگاه اظهارنامه ارزش افزوده و معاملات فصلی 24جمعه17:30 تا 20:30 97/12/17نامشخصدارد تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۴۲۷,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال 50پنجشنبه 14:00 تا 19:00 97/12/02 نامشخص 10% تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰
کارگاه اصول و فنون مدیریت و سرپرستی 8پنجشنبه 10:00 تا 18:00 97/12/16 زرین نگار 10% تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان۲۱۱,۵۰۰
بیتکوین و سرمایه گذاری در بازارهای مجازی 32پنجشنبه 8:30 تا 14:30 97/12/09 نامشخص 10% تومان۸۴۵,۰۰۰ تومان۷۶۰,۵۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
فتوشاپ در انیمیشن20یکشنبه و سه شنبه16:00-20:0097/12/14علیرضا مسکوکیدارد تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان۱۶۸,۰۰۰
تکنیک های مدل سازی و نورپردازی در مایا120یکشنبه و سه شنبه16:00-20:0097/12/14علیرضا مسکوکیدارد تومان۱,۸۰۵,۰۰۰ تومان۱,۴۴۴,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه09:00-14:0097/12/14شهریار مکیدارد تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان۱,۷۴۵,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110پنج شنبه14:30-19:3097/12/02فرهاد فرجیدارد تومان۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان۱,۷۹۵,۵۰۰
افترافکتز78شنبه،دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3097/12/13علیرضا مسکوکیدارد تومان۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱,۴۸۵,۰۰۰
پریمیر48پنج شنبه14:30-19:3097/12/16علیرضا مسکوکیدارد تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۵,۰۰۰
Edius36جمعه14:30-19:3097/11/26فرهاد فرجیدارد تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان۷۳۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف تاریخ شروع مبلغ
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه دوشنبه چهارشنبه08:30-14:30نامشخصدارد97/12/22 تومان۸۰۵,۰۰۰ تومان۶۴۴,۰۰۰
نرم افزار Corel Draw30پنج شنبه09:00-14:00نامشخصدارد97/12/02 تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۷۸,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:30علی خسرویدارد97/11/30 تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان۴۵۹,۰۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه و دوشنبه17:30-20:30علی خسرویدارد97/11/29 تومان۸۰۵,۰۰۰ تومان۷۲۴,۵۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه17:30-20:30علی خسرویدارد97/12/01 تومان۲۶۵,۰۰۰ تومان۲۳۸,۵۰۰
فتوشاپ نسخه CC 2017 مقدماتی تا پیشرفته60پنج شنبه08:30-14:30نامشخصدارد97/11/25 تومان۸۰۵,۰۰۰ تومان۷۲۴,۵۰۰
نرم افزار Illustrator40یکشنبه ، سه شنبه08:30-13:30احسان سجادیدارد97/11/30 تومان۵۱۰,۰۰۰ تومان۴۰۸,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح مقدماتی)138جمعه08:30-14:3097/12/03نامشخصدارد تومان۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۴۸,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3097/11/24نامشخصدارد تومان۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان۲,۰۱۱,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60جمعه14:30-20:3097/12/16دارد تومان۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60پنج شنبه08:30-14:30دارد تومان۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۹۱۸,۰۰۰
پکیج تری دی مکس و ویری130یکشنبه ، سه شنبه17:30-20:3097/12/14دارد تومان۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان۱,۷۷۵,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30-20:3097/12/06دارد تومان۶۸۵,۰۰۰ تومان۶۱۶,۵۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف مبلغ
مدیریت کافی شاپ (فشرده)یک هفتهشنبه تا شنبه14:30 تا 10:30حیدری فردارد تومان۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنج شنبه10:00-16:00آقاسیدارد تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه16:30 تا 20:30حیدری فردارد تومان۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۵,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه و سه شنبه10:00-16:00آقاسیدارد تومان۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱,۳۰۵,۰۰۰
مدیریت کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه16:30 تا 20:30حیدری فردارد تومان۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۶۵,۰۰۰
باریستایک ماهشنبه و دوشنبه21:00 تا 17:00حیدری فردارد تومان۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۵,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنج شنبه10:00-16:00آقاسیدارد تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتیک ماه و نیمپنج شنبه17:30تا 13:30حیدری فردارد تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۸۰,۰۰۰
متصدی نوشیدنی های سردیک ماه و نیمچهارشنبه16:30 تا 20:30حیدری فردارد تومان۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱,۷۲۸,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه16:00 تا 21:00حیدری فردارد تومان۱,۶۶۵,۰۰۰ تومان۱,۴۹۸,۵۰۰
Now go add some variable products!

نام دوره روز ساعت برگزاری استاد تخفیف تاریخ شروع مبلغ
دوره آموزشی زبان انگلیسی EPT متخص متقاضیان دکترایکشنبه ، سه شنبه17:30-20:30میثم برهان فردارد97/12/14 تومان۷۴۰,۰۰۰ تومان۶۶۶,۰۰۰
آمادگی آزمون آیلتسدوشنبه و چهارشنبه17:30-20:30نامشخصدارد97/12/15 تومان۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان۹۱۳,۵۰۰
IELTS speaking & writingجمعه14:30-20:30نامشخصدارد97/12/10 تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰
IELTS Listening & Readingپنج شنبه16:00-13:00نامشخصدارد97/12/09 تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۵,۰۰۰
انگلیسی در تجارت و بازرگانی (مقدماتی )پنج شنبه13:00 -10:00پیام نوروزیدارد97/12/16 تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۴۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری استاد تاریخ شروع تخفیف مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84پنج شنبه9:00 تا 14:00نامشخص97/12/16دارد تومان۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۲۳,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته(مولاژ)84شنبه15:00 تا 20:00مینا داسار97/12/14دارد تومان۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱,۳۲۳,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یکشنبه و سه شنبه9:00 تا 14:00اکرم اسکندری97/12/15دارد تومان۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۶۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84چهارشنبه9:00 تا 14:00ناهید لشگری97/12/18دارد تومان۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱,۱۷۶,۰۰۰