عنوان تخفیف

درصد

توضیحات

دو شیفت اول بجز پنجشنبه و جمعه۲۰ %تا سقف ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
خانواده شهدا، آزادگان، جانبازان۲۰ %تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
ثبت نام آنلاین۱۰%بدون سقف             –           غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
کارکنان موسسه۱۰%تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
خانواده درجه یک کارکنان موسسه۱۰%تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
اساتید موسسه۱۰%تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
دانشجویان۱۰%تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
مدال آورال المپیادهای علمی۱۰%تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
بازنشستگان کشوری، لشگری و خانواده درجه یک۱۰%تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
فرهنگیان و هیات علمی و خانواده درجه یک۱۰%تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
پرسنل نیروی انتظامی و خانواده درجه یک۱۰%تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
خانواده تحت پوشش بهزیستی و افراد معرفی شده

سایر مراکز خیریه رسمی و ثبت شده

۱۰%تا سقف ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها
ورزشکاران مدال آور۵%تا سقف ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال – غیرقابل تجمیع با سایر تخفیف­ها