آشنایی با دوره های آموزش مجازی سازی

 

آشنایی با دوره آموزشی مجازی سازی

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده:

ICDL Pack

 

آشنایی با دوره آموزشی مجازی سازی

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده: